Tietosuojarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tmi Ohjaus- ja ohjelmapalvelu Lara Nurminen asiakasrekisteri
Osoite: Olavinkatu 32, 57130 Savonlinna

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Laura Nurminen, Olavinkatu 32, 57130 Savonlinna 

Sähköposti: lara@ohoh.fi

3. Rekisterin nimi 

Tmi Ohjaus- ja ohjelmapalvelu Lara Nurminen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterin pitäjän ja rekisteröitävän välillä on asiakassuhde. Asiakassuhteen aluksi tilaaja täyttää sopimuksen ohjaustyöstä ja antaa suostumuksensa tietojen luovutukseen ja yhteistyöhön, jossa määritellään kenelle asiakkuustietoja saa luovuttaa asiakkuuden aikana ja/tai sen jälkeen.

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteritiedot koostuvat tilaajan yhteystiedoista (sis. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollinen y-tunnus), prosessin aikana tehdyistä muistiinpanoista, palautelomakkeista sekä laskutuksesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot kertyvät asiakassuhteen aikana tapahtuvista kirjauksista sekä palautteista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Asiakas on oikeutettu saamaan itseään koskevat muistiinpanot prosessin päätyttyä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei ole tarve siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietoturvallisuus on yrittäjä ja tietosuojavastaava Laura Nurmisen vastuulla. 

Manuaalinen rekisteri: Asiakasrekisterin salassapidettävyys on tärkeää, ja tietosuojariskejä on jatkuvasti arvioitava ja niiden ennaltaehkäisytoimenpiteitä on päivitettävä. Manuaalinen rekisteri sijaitsee kansiossa lukollisessa kaapissa ja lukollisessa toimistossa. 

Sähköisillä laitteilla käsiteltävät tiedot: Tietokoneet, mobiililaitteet ja asiakasjärjestelmäohjelmisto on suojattu F-Securella, palomuurein ja henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja sormenjälkitunnistein.

10. Tarkastusoikeus 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Asiakkaalla on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisua.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kielto-oikeus. Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterin pitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta vasten.